Ποιοτικός Έλεγχος

Για τη διασφάλιση των ποιοτικών προδιαγραφών, η ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ λειτουργεί άρτια εξοπλισμένο τμήμα ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας:

  • Συμμόρφωση των παραγόμενων προϊόντων με τις αντίστοιχες προδιαγραφές
  • Πλήρη διαστασιολογικό έλεγχο
  • Μέγιστη μετρούμενη ακρίβεια 5μm
  • Μη Καταστροφικές Δοκιμές εντός της εταιρίας

 

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και τη χρήση διακριβωμένων οργάνων μέτρησης.

Επίσης, μέσω συνεργασίας με πιστοποιημένα εργαστήρια μπορούν να διενεργηθούν Καταστροφικές Δοκιμές υλικών και Χημικές Αναλύσεις κραμμάτων.